Consortiul

Beneficiarul lider – Institutul de Zoologie, Republica Moldova

Institutul de Zoologie efectuează cercetări fundamentale şi aplicative şi pregăteşte cadre ştiinţifice de înaltă calificare în domeniul biodiversităţii şi al monitoringului de mediu. Direcţia ştiinţifică a institutului constă în studierea organizării structural-funcţionale, a dinamicii şi evoluţiei populaţiilor şi comunităţilor de animale, elaborarea căilor şi metodelor de protecţie şi valorificare raţională a lumii animale.

În anul 2015 Institutul de Zoologie a fost acreditat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, cu atribuirea calificativului “organizaţie cu  recunoaştere internaţională”, pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic  la profilul “Sistematica, evoluţia şi valorificarea sustenabilă a diversităţii lumii animale, monitoringul ecosistemelor acvatice şi terestre“. În ceea ce priveşte ecosistemele acvatice, Institutul de Zoologie realizează investigaţii complexe sezoniere pe râuri, lacuri naturale şi artificiale. Componentele principale de mediu studiate sunt calitatea apei, diversitatea grupelor principale de hidrobionţi, inclusiv peşti, şi parametrii lor funcţionali (efectiv numeric, biomasă, producţie), producţia primară a fito- şi bacterioplanctonului în ecosistemele dulcicole, procesele de destrucţie a materiei organice. Metodele de cercetare aplicate au la bază abordările hidrochimice, hidrobiologice şi ihtiologice clasice, însoţite de utilizarea echipamentului de teren şi laborator modern. 

Web site: http://www.zoology.asm.md/


Beneficiarul de proiect 2 – Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului “Eco-Tiras”, Republica Moldova

Eco-Tiras este o asociaţie transfrontalieră a ONG-urilor de mediu din Moldova şi Ucraina, care sunt localizate şi activează în bazinul fluviului Nistru. Fiind înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în anul 1999, la moment, asociaţia întruneşte peste 50 de ONG-uri din ambele ţări, inclusiv organizaţii din regiunea transnistreană.

Sarcina principală a asociaţiei constă în implementarea managementului integrat al resurselor de apă, în corespundere cu priorităţile ştiinţifice şi de conservare a naturii ale acestuia, prin combinarea cunoştinţelor vaste internaţionale acumulate cu practicile bune. Domeniile principale de activitate a Eco-Tiras sunt: 1) promovarea dezvoltării durabile în regiunea bazinului fl. Nistru, situat pe teritoriul Moldovei şi al Ucrainei; 2) sporirea participării  publice, în scopul promovării intereselor populaţiei din bazinul fl.Nistru; 3) coordonarea activităţii şi sprijinirea cooperării transfrontaliere a ONG-urilor, inclusiv cu structurile statale, comunitatea ştiinţifică şi populaţia.

Web site: https://www.eco-tiras.org/


Beneficiarul de proiect 3 ­– Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Universitatea este o instituţie de stat de învăţământ superior înfiinţată în anul 1974, care pregăteşte specialişti în domenii diverse (tehnic, umanist, economic, natural, sănătate, artistic), contribuind, astfel, la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional prin cercetarea ştiinţifică. Principiul autonomiei şi cel al democraţiei academice este pus la baza activităţii universităţii. În anii 2008, 2013 şi 2019 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, ca rezultat al evaluării externe efectuate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), a obţinut calificativul „grad de încredere ridicat”.

Cercetarea este o componentă importantă a activităţii cadrelor didactice, calitatea predării fiind dependentă de calitatea cercetării.  Universitatea este cea mai mare instituţie de învăţământ superior din România de sud-est, cu cca 12 mii de studenţi şi 14 facultăţi. Domeniile de competenţă a universităţii sunt extrem de diverse – protecţia mediului, agricultură, silvicultură şi pescuit, biotehnologie şi securitatea alimentară, asigurarea cu apă şi sanitaţie, etc. Universitatea are mai multe centre de cercetare, printre care se numără şi INPOLDE – o reţea interdisciplinară internaţională de laboratoare care a fost creată în cadrul proiectului Uniunii Europene MIS ETC 1676. Trei dintre beneficiarii MONITOX-ului – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Institutul de Zoologie şi Centrul Ştiinţific Ucrainean al Ecologiei Mărilor sunt membri ai acestei reţele.

Web site: www.ugal.ro


Partenerul de proiect 4 – Centrul Ştiinţific Ucrainean al Ecologiei Mărilor

Centrul Ştiinţific Ucrainean al Ecologiei Mărilor a fost creat în anul 1992 în baza filialei din Odesa a Institutului Oceanografic de Stat. Este o instituţie unică, cu numeroase sarcini în domeniul monitoringului ecologic al Mării Negre şi Mării Azov. În conformitate cu Planul de Acţiuni Strategic pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre, Centrul Ştiinţific Ucrainean al Ecologiei Mărilor a fost acreditat în anul 1993 în calitate de centru de activitate regional pentru monitoringul şi evaluarea poluării.

Direcţii de bază de activitate a centrului:

  • monitoringul stării apelor Ucrainei, a mărilor Oceanului Mondial şi a teritoriilor de coastă;
  • elaborarea programelor de monitoring şi protecţie a mediului, utilizare durabilă a resurselor naturale, asigurare a securităţii ecologice în teritoriile marine şi de coastă;
  • elaborarea şi menţinerea bazelor de date on-line, a sistemelor de hărţi interactive, web site-urilor;
  • efectuarea lucrărilor legate de pregătirea şi repartizarea certificatelor ecologice, inclusiv la nivel internaţional;
  • elaborarea, perfecţionarea şi aplicarea metodelor noi de analiză şi evaluare a stării mediului, a încărcăturii antropogene, asigurarea metrologică a investigaţiilor analitice;
  • efectuarea lucrărilor de arbitraj (expertizare), participarea în verificările legate de respectarea legislaţiei privind conservarea naturii la cererea subdiviziunilor ministerului de profil, a altor structuri de stat, etc.

Web site: http://www.sea.gov.ua/


Beneficiarul de proiect 5 – Centrul Hidrometeorologic al Mării Negre şi Azov, Ucraina

Centrul Hidrometeorologic al Mării Negre şi Azov a fost creat în anul 1865 în baza Universităţii Novorosiisk din Odesa. Direcţiile principale de activitate a centrului sunt furnizarea informaţiei hidrometeorologice, a datelor monitoringului de mediu către populaţie şi diverse organizaţii, indiferent de tipul de proprietate, avertizarea şi înştiinţarea privind fenomenele naturale periculoase, elaborarea prognozelor hidrometeorologice. Actualmente, Centrul Hidrometeorologic al Mării Negre şi Azov elaborează prognoze operaţionale privind starea acvatoriului marin în partea ucraineană a bazinului Mării Azov şi cel al Mării Negre.

Reţeaua actuală de observare meteorologică marină este parte componentă a subsistemului terestru de obţinere a datelor hidrometeorologice în zona costieră, inclusiv staţiile şi posturile amplasate în zonele de deversare a râurilor din Ucraina. Observările privind parametrii atmosferei şi ai apei marine sunt efectuate la unele dintre staţii şi posturi de peste 200 de ani. Bazele de date unice, în aspect temporal, care au fost obţinute graţie observărilor hidrometeorologice costiere, sunt extrem de valoroase din punct de vedere ştiinţific pentru studierea şi prezicerea modificărilor climei la nivel regional şi global.